Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn

Đăng vào 14/11/2016 00:00

TT Công nghệ thông tin có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học;

2.  Giúp Hiệu trưởng thực hiện việc quản lý, giám định về mặt kỹ thuật toàn bộ hệ thống máy tính, hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đào tạo và nghiên cứu khoa học; tổ chức và giám sát, thực hiện việc bảo trì thiết bị đảm bảo cho hệ thống máy tính và hệ thống thông tin, tư liệu được sử dụng có hiệu quả;

3. Phối hợp với các Khoa, các đơn vị liên quan cập nhật, nâng cấp công nghệ, các thiết bị phần cứng và phần mềm cho phù hợp với yêu cầu của công việc;

4. Thực hiện công tác bảo trì toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin trong trường;

5. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo môn tin học cho sinh viên hệ chính quy, học viên cao học và nghiên cứu sinh;

6. Liên kết đào tạo và cấp chứng chỉ tin học cho sinh viên;

7. Phối hợp với các đơn vị tổ chức ôn luyện thi TOEIC và thực hiện thi TOEIC cho sinh viên các khóa;

8. Nghiên cứu biên soạn và thực hiện chương trình đào tạo tin học chuyên ngành pháp luật cho các đối tượng có nhu cầu;

9. Xây dựng các cơ sở dữ liệu về đào tạo, phát triển các phần mềm về đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý;

 10. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về tin học cho cán bộ, viên chức của Trường;

11. Thực hiện việc Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị mạng, Quản trị hệ thống phần mềm, Cổng thông tin, hệ thống email nội bộ, Thư viện số trong trường;

12. Hỗ trợ các đơn vị có liên quan trong trường về Công tác Công nghệ thông tin phục vụ Công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, khảo thí và các công tác khác trong trường;

13. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tư vấn về kế hoạch mua sắm, tài sản trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trong trường;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.