Kế hoạch làm việc

Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 07 năm 2021
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 07 năm 2021
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 06 năm 2021
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 06 năm 2021
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 04 năm 2021
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 04 năm 2021
 
Lịch thi môn Tin học Khóa 45 học kỳ I năm học 2020-2021
Lịch thi môn Tin học Khóa 45 học kỳ I năm học 2020-2021
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 02 năm 2021
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 02 năm 2021
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 01 năm 2021
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 01 năm 2021
 
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi năm 2020 đủ điều kiện
Thông báo V/v cấp phát chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đối với thí sinh thi năm 2020 đủ điều kiện
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 16 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 16 năm 2020
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 11 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 11 năm 2020
 
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/09/2020
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/09/2020
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 10 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 10 năm 2020
 
Danh sách phân ca ôn và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12,13/09/2020
Danh sách phân ca ôn và thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 12,13/09/2020
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 9 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 9 năm 2020
 
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 25/07/2020
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 25/07/2020
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 8 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 8 năm 2020
 
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/06/2020
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 27/06/2020
 
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2020
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt 3 năm 2020
 
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/05/2020
Danh sách phân ca thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản ngày 30/05/2020
 
Thông báo V/v thay đổi lịch thi môn Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
Thông báo V/v thay đổi lịch thi môn Tin học học kỳ I năm học 2019-2020 đối với sinh viên Khóa 44 hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội
Thông báo V/v điều chỉnh lịch thi môn tin học Khóa 44 học kỳ I năm học 2019-2020 theo kế hoạch của Trường Đại học Luật Hà Nội