Tổ chức nhân sự

Đăng vào 14/11/2016 00:00

 

ThS. Phạm Văn Hạnh
Giám đốc

04.38353294
hanhpv109@hlu.edu.vn

Chỉ đạo chung.

Giảng viên giảng dạy môn tin học;

Tham gia các công việc liên quan đến công tác máy tính tuyển sinh, hệ thống mạng, hệ thống phần mềm, công tác bảo trì hệ thống;

Tham gia Ban biên tập Website của nhà trường;

Công tác nghiên cứu khoa học.

Giải quyết các hoạt động gắn với chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Chiụ trách nhiệm trước Ban Giám hiệu nhà trường trong tổ chức và điều hành công việc...

KS. Phí Văn Định
Phó Giám đốc

04.38353294
dinhpv@hlu.edu.vn

Giảng viên giảng dạy môn tin học;

Tham gia các công việc liên quan đến công tác bảo trì hệ thống máy tính máy in toàn trường

Thực hiện các công tác hành chính của Trung tâm

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Giảng viên

04.38353294
thuyntt@hlu.edu.vn

Giảng viên giảng dạy môn tin học.

Tham gia các công việc liên quan đến công tác bảo trì hệ thống máy tính máy in , phần mềm của Trung tâm thông tin thư viện.

Tham gia các công việc khác của Trung tâm công nghệ thông tin khi có nhu cầu

ThS. Hà Thị Minh Phương
Giảng viên

04.38353294
phuonghtm@hlu.edu.vn

Giảng viên giảng dạy môn tin học.

Tham gia các công việc liên quan đến công tác bảo trì hệ thống máy tính máy in , phần mềm của Trung tâm thông tin thư viện.

Tham gia các công việc khác của Trung tâm công nghệ thông tin khi có nhu cầu

 

ThS. Nông Thành Huy
Kỹ sư

04.38353294
huynt@hlu.edu.vn

Tham gia các công việc liên quan đến công tác bảo trì hệ thống máy tính máy in toàn trường.

Hỗ trợ chính về hệ thống phần mềm và các mảng công việc tại các khoa, phòng ban

Hỗ trợ công tác giảng dạy khi có nhu cầu Thực hiện các công tác khác của Trung tâm khi có nhu cầu

KS. Vũ Văn Lai
Kỹ thuật viên

04.38353294
laivuqn@hlu.edu.vn

Thực hiện công tác trực kỹ thuật các phòng học giảng đường.

Công tác bảo trì máy chủ website

Tham gia các công việc khác của Trung tâm công nghệ thông tin khi có nhu cầu.