Tổ chức nhân sự

Đăng vào 01/10/2022 00:00

ThS. Phạm Văn Hạnh
Giám đốc
hanhpv109@hlu.edu.vn

 

ThS. Nông Thành Huy
Phó Giám đốc
huynt@hlu.edu.vn