Văn bản

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
 
Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT và CCHC giai đoạn 2017-2020
Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT và CCHC giai đoạn 2017-2020
 
Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Thông tư liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
 
Chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
 
Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập